Business to business

Handelsvilkår B2B
Salgs- & leveringsvilkår for business to business.

 

1. Generelt

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsvilkårene gjelder for alle salg foretatt av Schou (heretter selgeren), såfremt de ikke uttrykkelig fravikes etter annen skriftlig avtale.

1.2 Kjøperens innkjøpsvilkår er ikke gjeldende i avtaleforholdet med mindre selgeren skriftlig har erklært seg innforstått med dette. Dersom selgeren aksepterer skriftlig at kjøperens innkjøpsvilkår er gjeldende i avtaleforholdet, skal bestemmelsene i ordrebekreftelsen og salgs- og leveringsvilkårene ha forrang i tilfelle uoverensstemmelse.


2. Tilbud og ordrebekreftelse

2.1 Selgerens tilbud gjelder i 7 dager, med mindre annet er særskilt avtalt og bekreftet skriftlig av selgeren.

2.2 Selgeren er kun forpliktet i overensstemmelse med innholdet i ordrebekreftelsen.


3. Priser og betaling – eiendomsforbehold

3.1 Alt salg skjer til priser i norske kroner, som er gjeldende på leveringsdatoen. Alle priser er eksklusive moms, offentlige avgifter av enhver type, emballasje, transport m.m. Priser i pristabeller er uforpliktende og kan til enhver tid endres uten forvarsel. Selgeren har rett til å øke avtalte priser på ikke-leverte varer tilsvarende prisøkninger foretatt av selgerens underleverandører.

3.2 Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje netto kontant senest 15 dager fra fakturadato. Dersom betaling ikke skjer innen forfallsdatoen, har selgeren rett til umiddelbart og uten nærmere varsel å heve kjøpet eller å kreve morarenter med 9,25 % per påbegynte måned.

3.3 Eiendomsretten til det solgte blir i enhver henseende værende hos selgeren inntil kjøpesummen og alle øvrige kostnader ved kjøpet er effektivt betalt av kjøperen.


4. Selgers ytelse

4.1 Selgerens ytelse omfatter kun de varer og ytelser som er spesifisert i ordrebekreftelsen. Selgeren forplikter seg til å levere en ytelse av sedvanlig god kvalitet med hensyn til materialer og bearbeiding.


5. Leveringstid og -sted for selgers leveranse

5.1 Alle oppgitte leveringstider er omtrentlige og ikke bindende, med mindre annet er uttrykkelig avtalt og bekreftet skriftlig av selgeren.

5.2 Med mindre annet er avtalt, er alle leveranser "EX-WORKS" (INCOTERMS 2010). Ansvar for det kjøpte går over til kjøperen ved levering. Når kjøperen er forpliktet til å avhente varen og selgeren holder den klar, går ansvaret over til kjøperen allerede på dette tidspunktet.

5.3 Dersom det avtales et annet leveringssted enn selgerens forretningssted, skjer transporten dit inklusive eventuell pålessing for kjøperens regning og risiko.

5.4 Dersom kjøperen unnlater å avhente eller motta det solgte når kjøperen er forpliktet til dette, har selgeren rett til umiddelbart og uten nærmere varsel å heve kjøpet eller å inngå avtale med tredjepart om oppbevaring av det solgte for kjøperens regning og risiko.


6. Forsinkelse

6.1 Kjøperen må umiddelbart melde fra skriftlig ved konstatering av forsinkelse, idet kjøperen ellers mister ethvert krav som følge av forsinkelsen. Kjøperen må samtidig gi selgeren en rimelig frist på minst 14 dager til å oppfylle sine forpliktelser.

6.2 Dersom selgeren unnlater å levere varen innenfor den ytterligere fristen som kjøperen har satt i henhold til pkt. 6.1, har kjøperen rett til å heve kjøpet ved skriftlig beskjed.  Dersom forsinkelsen kun gjelder en del av en samlet leveranse, kan kjøperen kun heve kjøpet av den delen det gjelder.

6.3 Dersom kjøperen hever kjøpet i henhold til avsnitt 6.2, har kjøperen krav på erstatning fra selgeren for de merkostnadene som er påført kjøperen ved anskaffelse av en tilsvarende vare fra en annen part. Erstatning kan imidlertid ikke overstige fakturaverdien av den forsinkede leveransen tillagt 20 %.

6.4 Kjøperen har ikke rett til noen erstatning eller kompensasjon som følge av selgerens forsinkelse utover det som er anført i avsnitt 6.3.


7. Undersøkelsesplikt, reklamasjon og returnering

7.1 Kjøperen skal umiddelbart etter levering foreta en grundig undersøkelse av leveransen for å forsikre seg om at leveransen er fri for mangler og i samsvar med kontrakten.

7.2 Reklamasjon på mangler som kjøperen har eller burde ha konstatert ved undersøkelsen nevnt i pkt. 7.1, må umiddelbart fremsettes skriftlig overfor selgeren og senest 2 dager etter levering av varen. Ved øvrige mangler må kjøperen reklamere umiddelbart etter at kjøper har eller burde ha oppdaget mangelen.

7.3 Dersom kjøperen unnlater å reklamere i henhold til avsnitt 7.2, taper kjøperen sin rett til å fremsette krav mot selgeren som følge av den pågjeldende mangelen.

7.4 Dersom kjøperen ikke har foretatt skriftlig reklamasjon innen 12 måneder fra leveringstidspunktet, er kjøperen i enhver henseende avskåret fra alle mangel-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføyelser som gjelder.

7.5 Returnering av varer aksepteres kun dersom det er avtalt på forhånd. Varer som returneres, sendes etter avtale med våre transportører. Returnering av varer kan kun skje i uskadet originalemballasje. Returvarer krediteres med et fradrag på 20 % av salgsprisen.


8. Mangler

8.1 Dersom kjøperen reklamerer på mangler i henhold til avsnitt 7.2, har selgeren rett til å avhjelpe mangelen, å foreta omlevering eller gi kjøperen et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Kun dersom selgeren ikke har avhjulpet mangelen, levert på nytt eller gitt kjøperen et forholdsmessig avslag i kjøpesummen, har kjøperen rett til å la mangelen avhjelpes av tredjepart eller heve kjøpet, med hensyn til den mangelfulle delen av leveransen.

8.2 Kjøperen har kun krav på erstatning fra selgeren såfremt kjøperen lar mangelen avhjelpes av tredjepart eller hever avtalen i samsvar med avsnitt 8.1. Kjøperen har kun krav på erstatning for de kostnader som har gått med til tredjeparts avhjelp av mangelen, eller de merkostnader som er påført kjøperen ved anskaffelse av en tilsvarende vare fra en annen part. Erstatning kan imidlertid ikke overstige fakturaverdien av den mangelfulle delen av leveransen tillagt 10 %.

8.3 Kjøperen har ikke rett til noen erstatning eller kompensasjon som følge av mangler utover det som er anført i avsnitt 8.2.

8.4 Dersom kjøperen lar en tredjepart avhjelpe mangelen i strid med avsnitt 8.1, kan ikke kjøperen kreve at selgeren skal dekke kostnadene for dette.


9. Ansvarsbegrensning

9.1 Selgeren er kun ansvarlig for feil ved selgerens leveranser dersom kjøperen har anvendt disse på en forskriftsmessig og forsvarlig måte samt ifølge selgerens eventuelle anvisninger. Selgers ansvar er begrenset til feil i selgerens egne leveranser, men ikke for feil som oppstår i forbindelse med at selgerens leveranser føyes inn i eller til andres leveranser. Forandring av eller inngrep i det leverte uten selgerens skriftlige samtykke fritar selgeren for enhver forpliktelse.

9.2 Selgeren er under ingen omstendigheter ansvarlig for drifts-, tids-, avanse- eller andre indirekte tap hos kjøperen eller kjøperens kunder eller andre brukere av selgerens leveranser. Kjøperen kan ikke kreve erstatning for å dekke de kostnadene som måtte oppstå ved demontering og gjenmontering av de gjenstander eller installasjoner som varen måtte være innføyd i.

9.3 Dersom selgeren skulle bli pålagt å betale tredjepart erstatning som følge av leveransen, er kjøperen forpliktet til å godtgjøre selgeren den delen av en slik erstatning som måtte overstige fakturaverdien av den pågjeldende leveransen tillagt 10 %. Dersom selgerens erstatningsansvar vedrører forhold som selgeren har fraskrevet seg ansvaret for overfor kjøperen, er kjøperen forpliktet til å godtgjøre selgeren hele den erstatningen som selgeren er blitt pålagt å betale til tredjepart.


10. Produktansvar

10.1 Selgeren fraskriver seg i det innbyrdes forholdet mellom selger og kjøper ethvert ansvar for tingskade forbundet med erverv, selv om tingskaden skulle kunne knyttes til selgerens leveranser. Hvis selgeren møtes med krav om erstatning for tingskade forbundet med erverv fra tredjepart, er kjøperen i det innbyrdes forholdet mellom selger og kjøper forpliktet til å frita selgeren for ethvert slikt krav samt dekke selgerens rimelige kostnader til forsvar mot dette.


11. Immaterielle rettigheter og fortrolighet

11.1 Alle selgerens immaterielle rettigheter som måtte være knyttet til leveransen, forblir selgerens eiendom.

11.2 Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leveransen, som før eller etter avtaleinngåelse overdras fra selgeren til kjøperen, tilhører selgeren. Uten samtykke fra selgeren må det nevnte materialet kun benyttes ved bruk eller videresalg av varen.

11.3 Uten selgerens skriftlige samtykke har ikke kjøperen rett til å gi tredjepart kunnskap om tekniske eller kommersielle opplysninger som i sitt vesen er fortrolige, eller som var oppgitt som fortrolige av selgeren ved avtaleinngåelse eller senere.


12. Force majeure

12.1 I tilfelle av force majeure fritas en part fra sine forpliktelser så lenge force majeure-situasjonen består. Force majeure foreligger blant annet dersom det har blitt vesentlig mer byrdefullt å oppfylle avtalen, som følge av begivenheter som krig, borgerkrig, opprør, terrorhandlinger, offentlige restriksjoner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer av enhver art samt utbredte eller lokale arbeidskonflikter, brann, strømsvikt, datavirus eller lignende, med mindre det kan påvises at den pågjeldende part med rimelighet burde ha forutsett dette på tidspunktet for avtaleinngåelsen.


13. Lovvalg og verneting

13.1 Alle tvister mellom selger og kjøper som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett.